بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه خود متمایزسازی دریک و مورداک

دانلود رایگان مقاله بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه خود متمایزسازی دریک و مورداک(فرم کوتاه)

برای دانلود مقاله بر روی تصویر روبرو کلیک کنید

چکیده:


هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه تمایزیافتگی خود – فرم کوتاه دریک و همکاران (2015، DSI-SF))) انجام گرفت.
روش: حجم نمونه این پژوهش شامل 1503 نفر (433 مرد و 1070زن) در رنج سنی (14-62 مرد) و (18- 59 زن) که با روش نمونه‌گیری در دسترس در سراسر کشور از کاربران شبکه‌های اجتماعی انتخاب شدند و سپس کاربران به پرسشنامه الکترونیکی تمایزیافتگی خود (DSI-SF) پاسخ دادند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ساختار پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. در این تحقیق پس از بررسی روایی محتوا، برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/741 به‌دست آمد. همچنین نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس منجر به استخراج پنج عامل شد. نتایج تحلیل عاملی مؤید آن است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و برازندگی تحلیل عاملی تأییدی بر پایه نرم افزار spss وجود عوامل پنجگانه را تأیید کرد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و همه شاخص‌های نیکویی برازش، مدل را تأیید می­کنند .
بحث و نتیجه‌گیری: یافته­های تحلیل عاملی، تقریباً مشابه تحقیقات انجام‌گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. بنابراین با توجه به خصوصیات روان‌سنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین خودمتمایز‌سازی است

عدم تمرکز هنگام مطالعه

عدم تمرکز

بزرگترین علتی که باعث می شود در حین مطالعه خیال پردازی کنیم و ذهنمون سمت افکاری بره که از دایره درس خواندن خارج میشه و حواسمون پرت بشه، نداشتن تمرکز است. عدم تمرکز هنگام مطالعه و خیال پردازی. رعایت و اجرای نکات تاثیر گذار زیر می تونه این معضل درسی اکثر داوطلبان رو کمتر و درنتیجه باعث افزایش سرعت یادگیری بشه. ۱- مکان مطالعه فقط برای مطالعه باشه نه خوردن، خوابیدن، اینترنت، تماشای تلویزیون، موبایل بازی و ۶تا درهنگام حضوردر این مکان، فقط افکار درسی به ذهنتون بیان نه پارازیت های مزاحم. ۲-

ادامه مطلب

فرزند پروری با کمک تئوری انتخاب

parenting glasser

وقتی شما بر اساس قوانین نظریه ی انتخاب با فرزندتان رفتار می کنید،نظریه ی انتخاب تبدیل به یک الگوی رفتاری در فرزند شما می شود.

در درجه ي اول بدانیم که مالک فرزندانمان نیستیم و کنترل چندانی هم بر رفتارهای آنها نداریم. در روابطمان با بچه ها باید با محدوده ی وظایف خود آشنا بشویم و در چارچوب این محدوده حداکثر تلاش خود را بکنیم. هرچه پای خود را بیشتر از محدوده ای که نظریه ی انتخاب تعیین کرده است بیرون بگذاریم(فرزندمان را کنترل کنیم) نتایج کمتری می گیریم و شکاف رابطه ی بین شما و فرزندتان بیشتر می شود.

ادامه مطلب

روش مقابله با کودک پرخاشگر

کودک پرخاشگر

فرقی نمی کند کودک شما درمواجهه با چیزی که باب میلش نیست به آرامی واکنش نشان دهد یا در بهترین حالت، مثل بمب منفجر شود، مدیریت خشم، مهارتی است که هر نوع بچه ای از آن نفع می برد.ما به عنوان والدین با کنترل احساسات خودمان در برابر طغیان های خشم مان، می توانیم اساس و شالوده ی فراگیری این مهارت مهم را برای فرزندان مان فراهم کنیم. این بار که با کج خلقی ها و بهانه گیری های کودک تان و یا شانه بالا انداختن فرزند نوجوان تان روبرو شدید با بکار بردن یکی از عبارات زیر، بهترین قدم را به جلو بردارید:

ادامه مطلب

ده اصل بديهي تئوري انتخاب (گفتگو با دکتر صاحبی)

تئوری انتخاب

اساس “نظريه انتخاب” شالوده‌اي نظري در مورد رفتار آدمي، چرايي و چگونگي آن است.

در تئوري انتخاب ده اصل بديهي وجود دارد كه عبارتند از: 
-1
تنها فردي که مي‌توانيم رفتارش را کنترل کنيم، خود ما هستيم
-2
تنها چيزي که مي‌توانيم به فرد ديگري بدهيم “اطلاعات” است
-3
تمام مشکلات دامنه‌دار و پايدار روانشناختي از مشکلات ارتباطي نشأت مي‌گيرند
-4
وجود يک رابطه مشکل‌دار، همواره بخشي از زندگي کنوني ماست
-5
آنچه در گذشته بر ما رفته است، بر شرايط کنوني ما اثري شگرف و غيرقابل انکار دارد. اما ما مي‌توانيم نيازهاي بنيادين خود را به طور مناسبي ارضا كرده و براي ارضاي آن‌ها در آينده طرح و برنامه‌ريزي انجام دهيم
-6
هر يک از ما يک جهان کيفي (دنياي مطلوب) خاص خود را در ذهن خويش به عنوان “جهان مطلوبِ” خود دارد
-7
تمام آنچه از ما سر مي‌زند “فقط يک رفتار” است
8تمام رفتارهاي ما از يک کليت برخوردار است که از 4 مؤلفه (بخش) تشکيل شده است كه عبارتند از: فکر، احساس، فيزيولوژي (کارکرد بدن يا احساسات جسماني)، عمل 
-9
تمام رفتار کلي ما انتخاب شده است. ما بر عناصر و مؤلفه‌هاي عمل و فکر به صورت مستقيم کنترل داريم و بر بخش احساسات و فيزيولوژي (احساسات جسماني) به صورت غيرمستقيم، از طريق آن‌که چگونه فکر يا عملي را انتخاب کنيم، کنترل داريم
-10
تمام رفتار کلي ما به وسيله “فعل” يا “اسم” خاصي نام‌گذاري شده و قابل شناسايي‌اند. مثلاً : افسردگي (اسم)، افسردگي کردن (فعل) يا ترس (اسم)، ترسيدن (فعل).
بر اساس تئوري انتخاب: همه آنچه از ما سر مي‌زند رفتار است و همه رفتارهاي ما معطوف به هدفي است. ما هيچ رفتاري را بدون هدف انجام نمي‌دهيمهدف چيست؟هدف كوچكترين تا بزرگترين رفتار ما، براي ارضاي 5 نياز فطري ماست.

ادامه مطلب

1 2 3 5